Shotokan Washi Ryu Dojo

Nippon Kempo Karate Do Washi Ryu 

& Matayoshi Kobudo

San Juan, PR 00921

San Juan, PR 00921